UNIT ICT

Unit Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi (ICT) diwujudkan di Hospital Sri Aman pada Oktober 2009 dengan hanya seorang Kakitangan iaitu Pegawai Teknologi Maklumat. Unit IT merupakan sub-aktiviti dalam Aktiviti Pengurusan Hospital. Unit ini diwujudkan untuk menjalankan kajian, penyelidikan, pengurusan dan pemantauan projek serta latihan dalam aspek yang melibatkan bidang ICT yang terkini. Ini adalah untuk menyokong perkhidmatan penyampaian ICT yang digunakan di Hospital Sri Aman agar dapat mencapai tahap yang memuaskan.

OBJEKTIF

 

 • Menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada hospital terutamanya dalam bidang pengkomputeran bagi mencapai visi dan misinya agar menjadi pusat perkhidmatan perubatan yang lebih cekap dan berkesan.
 • Mengalakkan budaya penggunaan komputer di kalangan pegawai dan kakitangan untuk meningkatkan keberkesanan, kualiti dan produktiviti dalam pengurusan.

FUNGSI UTAMA

 

Skop fungsi Unit Teknologi Maklumat adalah untuk menjalankan kajian penyelidikan, pengurusan dan pemantauan projek serta latihan dalam aspek yang melibatkan bidang ICT yang terkini. Ini adalah untuk menyokong perkhidmatan penyampaian ICT yang digunakan di Hospital Sri Aman agar dapat mencapai tahap yang memuaskan.

Bidang tugas yang diwujudkan dalam Unit Teknologi Maklumat adalah seperti berikut :

1. Pengurusan & Pemantauan Projek

 • Memantau dan menilai prestasi vendor yang telah ditauliahkan dan mencadangkan penamatan perkhidmatan sekiranya perlu bagi vendor yang tahap prestasinya tidak memuaskan.
 • Memantau dan Menilai kerja-kerja penyelenggaraan sistem dan pekakasan yang dijalankan secara berkala oleh vendor.
 • Memantau peningkatan teknologi terkini bagi peralatan dan perisian serta mempertingkatkan (upgrade) perkakasan / peralatan sekiranya perlu.

2. Teknikal

 Teknikal

Perancangan dan Pembangunan Sistem Maklumat

 • Menyelaras dan memberi khidmat nasihat dan teknikal dalam penilaian tender, sebutharga dan perjanjian kontrak ICT berpandukan garis panduan teknikal yang disediakan dengan tertakluk kepada Tatacara Perolehan, Penilaian& Pelupusan dalam Pengurusan Aset ICT.
 • Menyedia dan memastikan projek ICT agensi berkaitan memenuhi piawaian jaminan kualiti dan prosidur yang ditetapkan oleh KKM melalui pengauditan projek-projek ICT.

Mengurus Peralatan ICT

 • Merancang keperluan pekakasan dan perisian ICT
 • Merancang bajet bagi keperluan peralatan dan perisian ICT.   

Mengurus Rangkaian

 • Menguruskan rangkaian setempat (Local Area Network, LAN)
 • Menilai dan menganalisa produk-produk teknologi rangkaian dan mencadangkan implimentasi yang sesuai.
 • Menyelenggara peralatan rangkaian, memantau prestasi sistem dan membuat perubahan yang sesuai untuk mengoptimumkan prestasi sistem
 • Menganalisa masalah-masalah teknikal berkaitan rangkaian dan mencadangkan penyelesaian yang bersesuaian.    

Mengurus Sistem / Aplikasi ICT

 • Bertanggungjawab ke atas pelaksanaan, kebolehcapaian pengguna dan penyelesaian masalah kepada sistem aplikasi bukan klinikal seperti e-Perolehan, e-SPKB, HRMIS dan lain-lain.
 • Menguruskan kemudahan internet, email dan laman web Hospital Sri Aman

3. Keselamatan Sistem Maklumat Kerajaan

 • Memastikan keselamatan perkakasan, perisian dan data terjamin dan selamat dari sebarang pencerobohan dan ancaman virus.
 • Mengenal pasti risiko, mengurengkan bencana berkaitan rangkaian serta menghalang daripada berlakunya kehilangan maklumat-maklumat yang sensitif.

4. Mengurus Latihan ICT

 • Membantu menyediakan tenaga pengajar untuk memberikan latihan berkaitan dengan ICT

 Perkhidmatan yang Disediakan

Perkhidmatan Teknologi Maklumat adalah khidmat sokongan teknikal dalam peggunaan peralatan dan aplikasi ICT di hospital. Unit IT juga bertanggunggjawab mengurus,menyelenggara dan menyelia semua perkakasan, perisian ICT serta memastikan rekod iventori sentiasa dikemaskini. Ini bertujuan untuk pemantauan terhadap perolehan dan keperluan ICT, perancangan, penambahbaikan, pelupusan, penggantian dan melaksanakan penyelenggaraan. Unit Teknologi Maklumat juga memantau aplikasi-aplikasi yang disediakan olh KKM dan kerajaan seperti sistem HRMIS, eSPKB, eTerimaan, ePerolehan, ini termasuk mengurus dan menyelia semua rangkaian LAN serta memantau talian 1govUC agar dapat beroperasi dengan efisyen serta efektif.